skip to Main Content

Program

Ovaj program omogućava tehničku podršku, softver i jačanje kapaciteta u najmanje 70 izabranih vodovodnih preduzeća iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se uradi kompletni opseg aktivnosti preduzeća primenom Asset Management (AM) metodologije.

Projekat će trajati tri godine i sastojaće se od tri faze u trajanju po dvanaest meseci. Vodovodna preduzeća-učesnici će prelaziti iz jedne u drugu fazu projekta, na godišnjem nivou.

Usluge

Stručno osoblje iz vodovoda učesnika će biti uključeno u sledeće aktivnosti:Services

  1. Radionice/Konferencije: Održavaće se redovno uz obrađivanje različitih tema Integrisanog Asset Managementa (IAM).
  2. Konverzija podataka i implementacija IAM sistema: Korišćenje softvera EDAMS IAM će biti obezbeđeno svim vodovodima preko Cloud tehnologije.
  3. Obuke: Predviđeno je da se obuke održavaju u prostorijama AM centra, a obuhvataće sve korake IAM metodologije prilagođene različitim fazama projekta.
  4. Posete AM centru: Vodovodima će po potrebi biti omogućene redovne posete AM centru, radi konsultacija i podrške u radu.
  5. Podrška vodovodima: Svakodnevna podrška na daljinu će biti omogućena vodovodima za potrebe korištenja softvera i primenu usvojenih IAM procedura.
  6. Posebna podrška za vodovode u početnoj fazi: Vodovodi koji do sada nisu primenjivali AM metodologiju i sa malo znanja o GIS/CAD sistemima će dobiti dodatnu podršku u posetama eksperata.
  7. Dodatne IAM usluge: Po potrebi će vodovodima biti osigurana dodatna podrška oko izrade sledećih planova: plan unapređenja baze potrošača, plan investicija, plan rekonstrukcije i održavanja sistema, infrastrukturni planovi. Troškovi dodatne podrške će biti nadoknađeni od strane vodovodnih preduzeća.

Ko može da učestvuje?

who Can ParticipateVodovodna preduzeća iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine su dobrodošli da se prijave za učešće. Predviđeni broj učesnika na projektu je 70 vodovoda, a konačni izbor učesnika će zavisiti od pristupa kapitalnim investicijama, tehničkim potencijalima i motiviranosti rukovodstva i zaposlenih za učešće na ovakvom projektu.

 

Pristup

Primena IAM iskustava u vodovodnim preduzećima će se postići upotrebom inovativnog paketa koji obuhvata osnivanje centara i korištenje prilagođenog programskog paketa EDAMS Integrated Asset Management. AM centri će obezbediti jačanje kapaciteta u vodovodnim preduzećima učesnicima za sprovođenje IAM metodologije kroz obuke, podršku i korištenje softvera i primenu najboljih iskustava. U slučaju da vodovodna preduzeća nemaju dovoljno ljudskih resursa da u potpunosti sprovedu uvođenje IAM, centar će pružiti dodatne podršku.

AM centri će ponuditi program u trajanju od tri godine, koji će se sastojati od tri faze u trajanju po dvanaest mjeseci. Vodovodna preduzeća – učesnici će prelaziti iz jedne u drugu fazu projekta, na godišnjem nivou. Predviđeno je da po 20-30 vodovoda bude uključeno u svakoj fazi.

  • Faza 1 (prva godina):Primarna aktivnost centara u prvoj fazi će biti podrška vodovodima na formiranju i održavanju GIS baze, efektivnog upravljanja podacima iz registra imovine kao i razumijevanja koncepta i komponenti IAM.EDAMS GIS Module
  • Faza 2 (druga godina)Cilj druge faze će biti unapređenje upravljanja u sektoru održavanja, kroz uvođenje registracije kvarova a za potrebe kreiranja plana rehabilitacije/održavanja (faza 3).
  • Faza 3 (treća godina):U posljednjoj godini projekta će se raditi na ostalim aktivnostima IAM kao što su: Analiza baze potrošača, upravljanje kvalitetom vode, upravljanje neprihodovanom vodom, izrada plana održavanja i rekonstrukcije i infra-strukturno planiranje.EDAMS Maintenance Management System
Back To Top